List of Super Mario Galaxy staff

From the Super Mario Wiki, the Mario encyclopedia
Jump to navigationJump to search

This is a list of the staff involved with the game Super Mario Galaxy.

Game Design Concept[edit]

Director & Game Design[edit]

Level Design Director[edit]

Level Design[edit]

 • Futoshi Shirai
 • Daisuke Tsujimura
 • Haruka Kakinuma
 • Ryutaro Kanno
 • Toshihiro Kawabata

Script[edit]

 • Takayuki Ikkaku

Program Director[edit]

 • Naoki Koga

Player Character Programming[edit]

 • Hideaki Shimizu

Game Programming Lead[edit]

 • Takeshi Hayakawa

Movie Scene Programming[edit]

 • Tatsuro Ota

Camera Programming[edit]

 • Katsuyasu Ando

System Programming[edit]

 • Atsushi Yamaguchi

Boss Character Programming[edit]

 • Norihiro Aoyagi

Collision System Programming[edit]

 • Hirokazu Matsuda

Enemy Character Programming[edit]

 • Kiyoshi Takeuchi

Event Programming[edit]

 • Hideyuki Sugawara

Design Coordinator[edit]

 • Takeshi Hosono

Character Design Lead[edit]

Character Design[edit]

 • Atsushi Mishima
 • Daisuke Watanabe
 • Rikuto Yoshida
 • Masanori Esaki
 • Kazuhiro Saito
 • Takumi Ishii

Character Animation Design[edit]

 • Hiroko Ihara
 • Masayuki Kawakita
 • Tetsuro Horimizu

Planet Design Lead[edit]

 • Kazumi Yamaguchi

Planet Design Manager[edit]

 • Hiromu Takemura

Planet Design[edit]

 • Kenji Ishii
 • Kazunori Hashimoto
 • Takuro Shimizu
 • Sanae Suzuki
 • Ritsuko Tanaka
 • Tetsu Shoji
 • Noriko Urita

UI Design & Visual Concept[edit]

 • Yasuhiko Matsuzaki

UI Design[edit]

 • Mei Ide

Effect Design[edit]

 • Yumiko Matsumiya

Movie Scene Director[edit]

 • Masaki Yokobe

Movie Scene Animation[edit]

 • Katsuki Hisanaga
 • Kouichi Terasawa
 • Naoyuki Yoshida
 • Hisashi Tohyama

Movie Scene Object Design[edit]

 • Shinsuke Yamasaki

Movie Scene Effect Design[edit]

 • Haruyasu Ito
 • Motoaki Fukuda

Sound Director[edit]

Music[edit]

Sound Program & Effects[edit]

Voice[edit]

Performance[edit]

Program Support[edit]

 • Hirohito Yoshimoto
 • Keizo Ohta

Progress Management[edit]

 • Keizo Kato

Technical Support[edit]

 • Keisuke Matsui
 • Hiroshi Arai
 • Masato Kimura
 • Yoshito Yasuda
 • Hironobu Kakui

Artwork[edit]

 • Nanako Kinoshita
 • Kazuma Norisada

Illustration[edit]

Illustration Supervisor[edit]

 • Yusuke Nakano

Debug[edit]

 • Atsushi Tada
 • Takeshi Nishizawa
 • Akihito Fujiki
 • Maki Yoshitake
 • Mitsuhiro Senoo
 • Hideki Nakajima
 • Super Mario Club

Debug Support[edit]

 • Noboru Sunada
 • Akihiro Sakatani

North American Localization[edit]

 • Gema Almoguera
 • Julian Chunovic
 • Ann Lin
 • Reiko Ninomiya
 • Tim O'Leary
 • Erik Peterson
 • Scot Ritchey
 • Kevin Sullivan
 • Jonathan Yeckley

North American Localization Management[edit]

Testing[edit]

 • NOA Product Testing

European Localisation Management[edit]

 • Andy Fey
 • Martin Weers

Translation[edit]

 • David Cousseques
 • Martino Deimel
 • Emilio Gallego
 • Kay Hermann
 • Hervé Lefranc
 • Elena Nardo
 • Barbara Pisani
 • Aquilles Kei Takakashi

Testing[edit]

 • NOE Testing Team

Korean Localization Management[edit]

 • Keita Nakamura
 • Hyokjin Jung
 • Kimiko Nakamichi

Korean Localization[edit]

 • Dongyeon Kim
 • Jihyun Choi
 • Ilho Kim
 • Yangsin Kim

Korean Localization Support[edit]

 • Junbong Lee
 • Kyoungsook Yoo
 • NOK Debug Team

Chinese Version Management[1][edit]

 • Shin'ichi Sasamoto

Chinese Version Translation[1][edit]

 • Xu Hao
 • Qiu Xiaochun
 • Wu Mengzhi

Chinese Version Testing[1][edit]

 • iQue Testing Team

Special Thanks[edit]

 • Keijiro Inoue
 • Takahiro Hamaguchi
 • Tomoaki Kuroume
 • Atsushi Masaki
 • Shinya Takahashi
 • Tsuyoshi Watanabe
 • Takumi Kawagoe
 • Kaoru Sato
 • Miki Nakagawa
 • Sayaka Hakoda
 • Mirai Takezawa
 • Rie Shimizu
 • Sakiko Matsuo
 • Ryo Uchida
 • Hiroyuki Masuyama
 • Kozo Kimura
 • Ryosuke Meguro
 • DIGITALSCAPE Co., Ltd.
 • Nintendo Tokyo Office
 • All Nintendo EAD members

Producers[edit]

Executive Producer[edit]

References[edit]