List of WarioWare: Snapped! staff

From the Super Mario Wiki, the Mario encyclopedia
Jump to navigationJump to search

This is a list of the staff involved with the game WarioWare: Snapped!.

WarioWare Snapped! Staff Credits[edit]

Producers[edit]

Supervisor[edit]

Chief Director[edit]

Director[edit]

 • Naoko Mori

Concept[edit]

 • Koichi Kawamoto

Game Design[edit]

 • Masahiro Oku
 • Naoko Mori
 • Yohei Kubotsu
 • Waki Shigeta
 • Saki Kureta

Program Director[edit]

 • Masahiro Oku

Program[edit]

 • Kazuhiko Furukawa
 • Misuzu Yoshiba
 • Tetsuya Sato

Design Director[edit]

 • Yohei Kubotsu

Design[edit]

 • Waki Shigeta
 • Yukie Kuwa
 • Asako Kagito
 • Kayoko Murakami
 • Masae Bouno

Sound Director[edit]

 • Yasuhisa Baba

Sound Effects[edit]

 • Saki Kurata

Character Design[edit]

Artwork[edit]

 • Takanao Konbo
 • Takashi Hosoi
 • Kae Konishi

Illustration Supervisor[edit]

 • Yusuke Nakano
 • Ryusuke Yoshiba

Character Voices[edit]

 • Charles Martinet as Wario
 • Reiko Ninomiya
 • Nate Bihldorff
 • Sarah Rades
 • Masahiro Oku
 • Naoko Mori
 • Yohei Kudotsu
 • Yasuhisa Baba
 • Waki Shigeta
 • Saki Kurata
 • Tetsuya Sato
 • Mehagan Brady
 • Yuika Hirosawa
 • Jiro the Dog

Models[edit]

 • Masahiro Oku
 • Yohei Kudotsu
 • Waki Shigeta
 • Misuzu Yoshiba
 • Saki Kurata

Debug Support[edit]

 • Kiyoshi Ishibiki

Debug[edit]

 • Akinori Tsuyama
 • Ayumu Takeuchi
 • Kaori Iiba
 • Masanori Oishi
 • Junko Minami
 • Yoki Omura
 • Yoko Tomita
 • Hiroko Sakagushi

North American Localization[edit]

Product Support[edit]

 • Sachiko Ikeba

Localization Management[edit]

 • Jeff Miller
 • Leslie Swan
 • Nate Bihldorff
 • Tim O’Leary
 • Reiko Ninomiya
 • Rich Amtower

Localization Staff[edit]

 • Gema Almoguera
 • Joanie Grenader
 • Eric Smith
 • Ethan Stockton

Special Thanks[edit]

 • Ryuichi Nakada
 • Kimiko Nakamichi
 • Hiroshi Momose
 • Yukiko Furuta
 • Yasumasa Miyoshi
 • Kenichi Nishimaki
 • Takeshi Ando
 • Yasuhito Fujisawa
 • Masayuki Taira
 • Tsutomu Kitanishi
 • Daisuke Yasumatsu
 • Hideki Masa
 • Mehagan Brady

Executive Producers[edit]