List of Super Mario World 2: Yoshi's Island staff

From the Super Mario Wiki

This is a list of the staff involved with the game Super Mario World 2: Yoshi's Island.

Directors[edit]

Programmers[edit]

 • Toshio Iwawaki
 • Masaru Nii
 • Kiyoshi Koda
 • Satoru Takahata
 • Kazuaki Morita
 • Yuichi Yamamoto
 • Shigehiro Kasamatsu
 • Shigeki Yoshida
 • Yasunori Taketani

Course Designers[edit]

Sound Composer[edit]

Character Designers[edit]

 • Shigefumi Hino
 • Hisashi Nogami
 • Masashiro Iimura
 • Tomoaki Kuroume

C.G. Designer[edit]

Special Thanks To[edit]

 • Wataru Yamaguchi
 • Yoshiki Haruhana
 • Yoichi Kotabe
 • Yasuhiro Sakai
 • Hironobu Kakui
 • Shigeki Yamashiro
 • Kimiyoshi Fukui
 • Keizo Kato
 • Soichiro Tomita
 • Mie Yoshimura
 • Kensuke Tanabe
 • Tetsu Hashimoto
 • Derek Whipple*
 • Hiro Yamada*
 • Yoshiyuki Onishi**
 • Kenji Haraguchi**
 • John D. Kraft**
 • Véronique Chantel**

*Non-Japanese versions only.
**PAL version only.

Producer[edit]

Executive Producer[edit]