List of Mario Paint staff

From the Super Mario Wiki, the Mario encyclopedia
Jump to navigationJump to search

This is a list of the staff involved with the game Mario Paint.

Mario Paint Staff[edit]

Graphic Designer[edit]

Programmer[edit]

 • Noriaki Teramoto
 • Kenji Imai
 • Kenji Nakajima
 • Genji Kubota

Sound Staff[edit]

Director[edit]

 • Hirofumi Matsuoka

Mouse Maker Staff[edit]

Director[edit]

Special Thanks to[edit]

 • Fujiko Nomura
 • Tomoyoshi Yamane
 • Yasuo Inoue
 • Kouta Fukui
 • Yoshinori Katsuki
 • Isao Hirano
 • Kenji Yamada
 • Naoki Nakano
 • Keiji Nanba
 • Mitsuhito Fukutome
 • Toshiaki Yonezawa
 • Isamu Kubota
 • Kumiko Matsumoto
 • Hironobu Suzuki
 • Makoto Katayama
 • Yoshikazu Mori
 • Jeffrey Hutt
 • Don James
 • Tonu Harman
 • Steve Miles
 • Phil Sandhop
 • Hiro Yamada
 • Yuka Nakata

General Producer[edit]

Executive Producer[edit]