List of Mario Party DS staff

From the Super Mario Wiki, the Mario encyclopedia
Jump to navigationJump to search

This is a list of the staff involved with the game Mario Party DS.

Game Director[edit]

 • Kouji Matsuura

Planning Director[edit]

 • Yuka Sasaki

Planning[edit]

 • Shinichi Nakata
 • Shinichi Toda
 • Fumihisa Sato
 • Satoru Yokota
 • Katsutomo Tanaka
 • Syuuichiro Nishio
 • Tatsumitsu Watanabe
 • Yukiko Nakata
 • Noriyuki Saeki
 • Tsukasa Kuwahara
 • Yoshikazu Takahashi
 • Satoru Imamura
 • Mario Yoshida
 • Akio Takahashi
 • Satoru Tsuji
 • Suguru Takashima
 • Shigeru Okita

Program Director[edit]

 • Hideki Nishmoto

Program[edit]

 • Tetsuharu Takashima
 • Syun Hakamada
 • Hidenori Miyawaki
 • Atsushi Takeda
 • Yoshiyuki Uchiyama
 • Jyunchi Sato
 • Tsutomy Kawamoto
 • Takeshi Kawamoto
 • Takanori Kikuchi
 • Akira Ohashi
 • Satoru Yoshida
 • Hiroyuki Kito
 • Seigen Ojima
 • Kayoko Adachi
 • Takashi Iwanaga
 • Akihiro Terada
 • Satoshi Sakaguchi
 • Takayushi Hanamasu
 • Izumi Fukuda
 • Takahiro Matsumoto

Visual Director[edit]

 • Akhiro Shibata

Graphic Design[edit]

 • Syuji Kitani
 • Mari Matsuda
 • Norie Iwakima
 • Masako Funaki
 • Susumu KuribaYashi
 • Youko Kawana
 • Hiromi Ito
 • Ikumi Kozaki
 • Mari Tanaka
 • Hiromi Kobayashi
 • Hitdemitsu Hashimoto
 • Megumi Okazaki
 • Saori Tsutsuy
 • Takahito Tatezawa
 • Hirotaka Nakayama
 • Tadashi Mura
 • Syouchi Kawamura
 • Keisuke Yonaha
 • Takeshi Sanao
 • Manabu Yamamoto
 • Yoko Okazaki
 • Makamoto Eguchi
 • Yoshinori Ikeshita
 • Yasuhiro Ando
 • Chiharu Yoshizaki
 • Hiroshi Okajima
 • Hiroyuki Seki

Original Character Design[edit]

Sound Producer[edit]

 • Osamu Narita

Sound Director[edit]

 • Ichiro Shimakura

Music[edit]

 • Hironobu Yahata
 • Shinya Ohtouge

Sound Effects[edit]

 • Kouji Mizuguichi
 • Keisuke Fukuhira

Sound Support[edit]

Character Voices[edit]

Graphic Supervisors[edit]

 • Kanae Dohta
 • Tsuyoshi Watanabe

CG Illustration[edit]

CG Illustration Supervisors[edit]

Artwork[edit]

 • Yasuko Sugiyama

Manual Editing[edit]

 • Haruki Mitani

North American Localization[edit]

 • Julian Chunovic
 • Steven Grimm
 • Ann Lin
 • Scot Ritche

Localization Management[edit]

NOA Product Testing[edit]

 • Shuji Hashimoto
 • Robert Crombie
 • Kyle Hudson
 • Eric M. Bush
 • Sean Egan
 • Arnold A. Myers
 • Tomoko Mikami
 • Teresa Lillygren
 • Shane D. Lewis
 • Jason Mahaffa

Special Thanks[edit]

Coordination[edit]

 • Nagako Ikuta

Senior Director[edit]

 • Kenji Kikuchi

Supervisors[edit]

Associate Producers[edit]

 • Tomoyoshi Yamane
 • Miyuki Hirose

Producers[edit]

 • Hiroshi Sato
 • Atsushi Ikeda

Senior Producer[edit]

 • Shinji Hatano

Executive Producers[edit]