List of Dr. Mario 64 staff

From the Super Mario Wiki, the Mario encyclopedia
Jump to navigationJump to search

This is a list of the staff involved with the game Dr. Mario 64.

Original Concept[edit]

Game Design[edit]

 • Hitoshi Yamagami
 • Kazushi Maeda
 • Yohei Fujigawa

Programmers[edit]

 • Yasunori Kobayashi
 • Kazunori Hasegawa

CG Designers[edit]

 • Yohei Fujigawa
 • Akio Saito
 • Shinichi Takehiro
 • Takehiro Ishikawa
 • Nozomi Kawai
 • Tomoki Oda
 • Toshiyuki Matsuda
 • Yukio Tanaka
 • Toyohide Ando
 • Taichi Sasaki
 • Takatoshi Anbe
 • Tomoaki Yamaguchi

Art Director[edit]

 • Toyo Ashida

Original Character Art[edit]

 • Yukio Ebisawa
 • Toyo Ashida
 • Hiroshi Takeuchi
 • Ayako Kurada
 • Hatsue Koizumi
 • Mariko Oka

Character Animation[edit]

 • Kiyomi Ishiwata
 • Mami Yamaguchi
 • Hatsue Koizumi
 • Hideki Nagamachi
 • Shingo Kuragari
 • Masahito Onoda

Original Background Art[edit]

 • Toyo Ashida

Background Colorist[edit]

 • Yuki Enatsu

Package Art[edit]

 • Sachiko Nakamichi

Original Sound Composer[edit]

 • Hirokazu Tanaka

Sound Composer[edit]

 • Manabu Fujiki

Music Composer[edit]

 • Seiichi Tokunaga

Debug Staff[edit]

 • Super Mario Club
 • Hifumi Miyazaki
 • Kayo Komaki
 • Fumiaki Shimada
 • Satomi Hasuike
 • Tomoharu Hizakae
 • Kanako Fujisawa
 • Toshiaki Suzuki
 • Satoru Uno
 • Koichi Torii
 • Tomoko Yuasa
 • Yasunori Shibayama
 • Takahiro Nakamura
 • Kotaro Haneda
 • Shohei Zenjo
 • Yoshihito Tsuji
 • Takahiro Onishi
 • Tatsuro Sawada
 • Takehiko Asaka
 • Tomokazu Suganuma
 • Takuya Inoue

Special Thanks[edit]

 • Takehiro Izushi
 • Masao Yamamoto
 • Minoru Arakawa
 • Manabu "Mike" Fukuda
 • Sakae Yamazaki
 • Fontworks Japan
 • Nintendo R&D 1
 • Newcom Co., Ltd.

Voice Acting[edit]

Localization[edit]

 • Tim O'Leary
 • Bill Trinen

Localization Management[edit]

Testing and Debug[edit]

 • Michael Kelbaugh
 • NOA Debug Staff

Assistant[edit]

 • Azusa Tajima

Directors[edit]

 • Hitoshi Yamagami
 • Yoshiyuki Kato

Producers[edit]

 • Genyo Takeda
 • Junichi Yakahi