List of Mario Party-e staff

From the Super Mario Wiki, the Mario encyclopedia
Jump to navigationJump to search

This is a list of the staff involved with the game Mario Party-e.

Producer[edit]

 • Satoshi Yamato

Director[edit]

 • Toru Osawa

Technical Support[edit]

 • Nobuhito Koganezawa
 • Daisuke Tsujimura

Card Game Design[edit]

 • Hitoshi Imamoto
 • Hideyuki Hashimoto
 • Noriyuki Niwa

e-Application Director[edit]

 • Masanobu Suzui

e-Application Planning[edit]

 • Mitsuru Shinohara
 • Yu Onoda
 • Hirotaka Watanabe

e-Application Design[edit]

 • Nobuaki Tanaka
 • Yasuhiro Nakamura
 • Giichiro Matsumoto

e-Application Programming[edit]

 • Keiji Hara
 • Masaru Arai
 • Makoto Nakajima

Original Characters[edit]

Graphic Support[edit]

Artwork[edit]

 • Yoshitaka Nishikawa
 • Naruhisa Kawano
 • Motoki Fujita
 • Yoshitomo Kitamura
 • Aki Ohsumi
 • Yasuhiko Ikeda

Translation[edit]

 • Keita Nakamura

Special Thanks[edit]

 • Makoto Kanoh
 • Super Mario Club

Executive Producer[edit]