List of Mario Clash staff

From the Super Mario Wiki
Jump to: navigation, search

This is a list of the staff involved with the game Mario Clash.

Directors[edit]

  • Toru Osawa
  • Hiroyuki Kimura

Program[edit]

  • Tsutomu Kaneshige
  • Yoshinori Katsuki
  • Katsuya Yamano

Sound[edit]

  • Ryōji Yoshitomi

Producer[edit]

Executive Producer[edit]

  • Hiroshi Yamauchi