List of Luigi's Mansion staff

From the Super Mario Wiki, the Mario encyclopedia
Jump to navigationJump to search
This article is about the staff team in the Nintendo GameCube version of the game. For the staff team in the Nintendo 3DS port, see List of Luigi's Mansion (Nintendo 3DS) staff.

This is a list of the staff involved with the game Luigi's Mansion.

Producers[edit]

Director[edit]

Design Director[edit]

 • Tadashi Sugiyama

Assistant Directors[edit]

 • Hajime Takahashi
 • Kiyoshi Mizuki
 • Yoichi Yamada

Map Design[edit]

 • Katsuhiko Kanno
 • Hirotake Ohtsubo
 • Koji Kitagawa
 • Yoshihisa Morimoto

Character Design[edit]

 • Hideki Fujii
 • Takeshi Hosono
 • Yoshiyuki Oyama
 • Ryuichi Yamamoto

Screen Design[edit]

 • Ren Uehara

Effect Design[edit]

 • Keijiro Inoue
 • Daiji Imai
 • Haruyasu Ito

Main Program[edit]

 • Hiroki Sotoike

Program[edit]

 • Daiki Iwamoto
 • Masahiro Kawano
 • Kouichi Kawamoto
 • Naoki Koga
 • Yoshitaka Ajioka
 • Katsuhisa Sato
 • Hiroyuki Koono
 • Daisuke Nakamura

Music[edit]

Sound Effect Program[edit]

Ending Design[edit]

 • Takumi Kawagoe
 • Shinya Takahashi
 • Tsuyoshi Watanabe
 • Ryuji Kobayashi
 • Keisuke Nishimori

Motion Capture[edit]

 • Shigeki Yoshida

Voices[edit]

Progress Management[edit]

 • Keizo Kato
 • Minoru Narita

Technical Support[edit]

 • Hironobu Kakui
 • Yoshito Yasuda
 • Shingo Okamoto

Tool Support[edit]

 • Yoshinori Tanimoto
 • Yasuki Tawaraishi
 • Yusuke Kurahashi
 • Masato Kimura
 • Hirohito Yoshimoto
 • Toshihiro Kawabata
 • Tatsuro Ota

Library Support[edit]

 • Hiroto Yada
 • Tetsuya Sasaki
 • Eiichi Shirakawa
 • Motoi Okamoto
 • Toshikazu Kiuchi

Debug Support[edit]

 • Souichi Nakajima
 • Shigeyuki Asuke
 • Jyunya Kameda
 • Yusuke Shiraiwa

North American Localization[edit]

NOA Engineering Debug Team[edit]

 • Miho Hattori
 • Scott Callahan
 • Dan Simpson
 • Jack Anderson
 • Kirk Buchanan
 • Sean Egan

Special Thanks[edit]

Executive Producer[edit]

 • Hiroshi Yamauchi