List of Nintendo Puzzle Collection staff

From the Super Mario Wiki, the Mario encyclopedia
Jump to navigationJump to search

This is a list of the staff involved with the game Nintendo Puzzle Collection.

Executive Producers[edit]

Producers[edit]

 • Takehiro Izushi
 • Ryoichi Kitanishi

Chief Director[edit]

 • Hitoshi Yamagami

Directors[edit]

 • Kentaro Nishimura
 • Azusa Tajima
 • Akio Imai
 • Osamu Yamauchi

Coordinators[edit]

 • Yasuhiro Minamimoto
 • Toshio Sengoku

Programming[edit]

 • Osamu Yamauchi
 • Toshihiro Nishii
 • Yuki Tsuji
 • Yasuhiro Kobayashi
 • Kazuhiko Furukawa

Design[edit]

Music[edit]

Music Supervisor[edit]

 • Masaru Tajima

Manual Edition[edit]

 • Sachiko Nakamichi

Package Edition[edit]

 • Yasuo Inoue

Logo Design[edit]

 • Takashi Ito

Label Design[edit]

 • Kiyomi Itani

Illustration[edit]

 • Yasuko Takahashi
 • Yasuo Inoue

Famicom Emulator Programming[edit]

 • Tomohiro Kawase
 • Hideaki Shimizu

Debug Play[edit]

 • Super Mario Club

Special Thanks[edit]

 • Takashi Tezuka
 • Shigefumi Hino
 • Kyoko Watanabe
 • Takao Nakano
 • Masao Yamamoto
 • Ryoji Yoshitomi
 • Tomoyoshi Yamane
 • Yukiko Kishimoto
 • Tatsuya Tokunaga
 • Kenji Yamada
 • Naoki Nakano
 • Kenichi Nishimaki
 • Masahiro Oku
 • Junya Kadono
 • Tsuyoshi Narita
 • Yumi Nagai
 • Junko Yoshikawa
 • Shoichi Kanehisa
 • Yohei Kubotsu

Dr. Mario[edit]

Conception[edit]

Game Design[edit]

 • Hitoshi Yamagami
 • Kazushi Maeta
 • Yohei Fujikawa

Program[edit]

 • Yasunori Kobayashi
 • Kazunori Hasegawa

Art Director[edit]

 • Toyoo Ashida

CG Design[edit]

 • Yohei Fujikawa
 • Akio Saito
 • Shinichi Takehiro
 • Takehiro Ishikawa
 • Nozomi Kawai
 • Tomoki Oda
 • Toshiyuki Matsuda
 • Yukio Tanaka
 • Toyohide Ando
 • Taichi Sasaki
 • Takatoshi Anbe
 • Tomoaki Yamaguchi

Character Design[edit]

 • Yukio Ebisawa
 • Toyoo Ashida
 • Hiroshi Takeuchi
 • Ayako Kurata
 • Hatsue Koizumi
 • Mariko Oka

Movie Design[edit]

 • Kiyomi Ishiwata
 • Mami Yamaguchi
 • Hatsue Koizumi
 • Hideki Nagamachi
 • Shingo Kuragari
 • Masahito Onoda

Background Design[edit]

 • Toyoo Ashida

Background Coloring[edit]

 • Yuki Enatsu

Package Design & Manual Edition[edit]

 • Sachiko Nakamichi

Theme Music[edit]

Music[edit]

 • Manabu Fujiki
 • Seiichi Tokunaga

Debug[edit]

 • Super Mario Club

Special Thanks[edit]

 • Takehiro Izushi
 • Masao Yamamoto
 • Fontworks Japan
 • Nintendo R&D1
 • Newcom Co., Ltd.

Assistant[edit]

 • Azusa Tajima

Directors[edit]

 • Hitoshi Yamagami
 • Yoshiyuki Kato

Producers[edit]

Yoshi no Cookie[edit]

Conception[edit]

 • Akio Imai

Programming[edit]

 • Hiroyuki Ikenaga

Design[edit]

 • Hiromine Okura
 • Akira Mochizuki
 • Mayuko Nakamura

Character Supervisors[edit]

Music[edit]

 • Ai Yamashita

Debug[edit]

 • Super Mario Club

Special Thanks[edit]

 • Tatsuhiro Takasago
 • Masao Yamamoto
 • Kentaro Nishimura

Directors[edit]

 • Yasuhiro Minamimoto
 • Azusa Tajima

Producers[edit]

 • Takehiro Izushi
 • Hitoshi Yamagami

Panel de Pon[edit]

Conception[edit]

 • Hitoshi Yamagami
 • Toshitaka Muramatsu

Lead Engineer[edit]

 • Stephen Lee

Engineer[edit]

 • Robert Champagne

Advisor[edit]

 • Shinya Yamamoto
 • Toshihiro Nishii

Art Director[edit]

 • Tomoyoshi Yamane

Character Design[edit]

 • Yumiko Morisada
 • Tomoyoshi Yamane

Art Lead[edit]

 • Hiroaki Ro

Artists[edit]

 • Go Matsuda
 • Yumiko Morisada
 • Mark Trono
 • Emerson Lavadia
 • Daisuke Sachi
 • Ronald Hall
 • Ryuichi Nakada
 • Kentaro Nishimura
 • Tomoyoshi Yamane
 • Hiroshi Momose
 • Yoshiyuki Kato
 • Fujiko Nomura
 • Isao Hirano
 • Sachiko Nakamichi
 • Yasuko Nishimura
 • Kiyomi Itani

Advisor[edit]

 • Toshitaka Muramatsu

Package Design & Manual Edition[edit]

 • Yasuo Inoue

Game Design[edit]

 • Hitoshi Yamagami
 • Brett Ballow
 • Kyle Carlson
 • Bill Giese
 • Shinya Yamamoto
 • Toshihiro Nishii

Music[edit]

 • Masaru Tajima

Theme Music[edit]

 • Masaya Kuzume

Sound Effects[edit]

Sound Engineer[edit]

 • Emory Georges

Director[edit]

 • Hitoshi Yamagami

Production Director[edit]

 • Yukimi Shimura

Functional Manager[edit]

 • Kozo Ikuno
 • Hiroyuki Yukami
 • Lawrence Schwedler
 • Raymond Yan
 • A.J. Redmer

General Manager[edit]

 • Kenji Tsumura

Chief Technical Officer[edit]

 • Claude Comair

Producers[edit]

 • Takehiro Izushi
 • Ryoichi Kitanishi
 • Andy Hieke

Pre-Production[edit]

 • Eriko Kobayashi
 • Naoko Saeki
 • April Yee
 • Van Ly
 • Takashi Ban
 • Scott Bassett
 • Sun Tjen Fan
 • Alain Schneuwly
 • Joe Schober
 • Marco Falsitta
 • John Luchak
 • Nathan Hocken
 • Steven Petofalvi
 • Shelly Garcia

Debug & Test[edit]

 • Super Mario Club
 • NOA Product Test Group

Special Thanks[edit]

 • Minoru Arakawa
 • Manabu Fukuda
 • Genyo Takeda
 • Gail Tilden
 • Hiroki Sotoike
 • Kimiko Nakamichi
 • Toshio Sengoku
 • Kenji Yamada
 • Osamu Yamauchi
 • DigiPen Institute of Technology
 • Nintendo R&D1
 • Team Battle Clash
 • Nintendo of America Inc.

Developed by Nintendo Software Technology Corporation

Character Voices[edit]