List of Mario Artist: Talent Studio staff

From the Super Mario Wiki, the Mario encyclopedia
Jump to navigationJump to search

This is a list of the staff involved with the game Mario Artist: Talent Studio.

Producer[edit]

 • Takao Sawano

Director[edit]

Direction Adviser[edit]

Designers[edit]

 • Hiroyuki Kimura
 • Hideki Fujii
 • Hiroyasu Kuwabara
 • Hiroshi Matsunaga
 • Yo Ohnishi
 • Masao Kamada
 • Emi Tomita
 • Hirotake Ohtsubo
 • Makoto Wada
 • Noriko Ikegawa
 • Ryuji Kobayashi
 • Junji Morii
 • Tokihiko Toyoda
 • Michiyo Oshio

Programmers[edit]

 • Takashi Endo
 • Yasuki Tawaraishi
 • Yoshikazu Yamashita
 • Kouichi Kawamoto
 • Hiroto Yada
 • Yuzuru Ogawa
 • Katsuhito Nishimura

Sound Composers[edit]

Sound Programmer[edit]

 • Yasushi Ida

Advisers[edit]

 • Katsuya Eguchi
 • Hisashi Nogami

MOCAP Directors[edit]

 • Shinya Takahashi
 • Tsuyoshi Watanabe

MOCAP Actors[edit]

 • Hajime Kitagawa
 • Toshiko Senda
 • Noriko Shimada

Talent Voices[edit]

 • Yuji Ueda
 • Yuko Sasamoto

Part Voices[edit]

 • Hideaki Shimizu
 • Colin Reed
 • Michiyo Oshio
 • Taeko Sugawara

Technical Support[edit]

 • Hironobu Kakui
 • Hirohito Yoshimoto
 • Shin Hasegawa

Special Thanks[edit]

 • Daiki Iwamoto
 • Hiroshi Momose
 • Rui Shimamura
 • Atsushi Yamashita
 • Shinya Ohata
 • Kei Hoshiba
 • Akio Shibuya
 • Kenji Matsuura
 • Akiko Shibata
 • Super Mario Club

Supervisor[edit]

Executive Producer[edit]