List of Yoshi's Woolly World staff

From the Super Mario Wiki, the Mario encyclopedia
Jump to navigationJump to search

This is a list of the staff involved with the game Yoshi's Woolly World.

Good-Feel[edit]

Director[edit]

 • Atsushi Kono

Assistant Director[edit]

 • Naoya Abe

Planning Director[edit]

 • Yosuke Suda

Planning[edit]

 • Yusuke Nodama
 • Takaki Tsuchiyama
 • Mari Nishizaka
 • Yuta Bundo

Programming Director[edit]

 • Hironori Kuraoka

Programming[edit]

 • Yasuhiro Masuoka
 • Takashi Kamio
 • Takanori Mori
 • Yusuke Yamauchi
 • Satoshi Kobayashi
 • Yudai Shibata
 • Keita Sakunaga
 • Yasunori Fujimoto
 • Kei Tichibana
 • Shunsuke Matsuyama
 • Yusuke Oikawa
 • Takuto Nakanishi
 • Yuji Shibata
 • Jared Hayes
 • Tomonori Kowari

Art Director[edit]

 • Ayano Otsuka

Technical Art[edit]

 • Takeharu Umada

Graphic Design[edit]

 • Taku Tanaka
 • Tsuyoshi Okahisa
 • Ayaka Miyazawa
 • Yoshie Nobe
 • Sachiko Hara
 • Makoto Kawatori
 • Takeshi Kawamorita
 • Satoko Ozaki
 • Kazumaza Yoneteni
 • Eri Minemura
 • Ryoko Kiyama
 • Natsuki Aihara
 • Ai Fujiwara
 • Yukihiro Yamamoto
 • Miho Takahashi
 • Yumi Uchida
 • Asami Kawabata
 • Takeshi Okazawa
 • Yuta Nishino
 • Midori Ishibashi
 • Kanako Ukaji
 • Yoshitaka Hayashi
 • Kunihito Ihara
 • Takashi Ariga
 • Emiko Nishikawa
 • Hiroyuki Ebinuma
 • Masaya Anno

Music and Sound Effects[edit]

 • Tomoya Tomita
 • Misaki Asada

Game Design Concept[edit]

 • Madoka Yamauchi
 • Kentaro Sei

Programming Adviser[edit]

 • Koichi Yagi

Visual Concept[edit]

 • Tadanori Tsukawaki

Special Thanks[edit]

 • Yoshikazu Isono
 • Emi Joto
 • Kanna Fukui
 • Shoko Ando
 • Manabu Matsumoto
 • Ichino Tamaki

Producers[edit]

 • Etsunobu Ebisu
 • Keita Kawaminami

Senior Producer[edit]

 • Shigeharu Umezaki

Nintendo[edit]

Map & Level Design Director[edit]

Graphic Supervisors[edit]

 • Akiko Kato
 • Yo Onishi
 • Tsuyoshi Watanabe

Main Theme Music and Arrangement[edit]

Illustration[edit]

 • Ryusuke Yoshida

Illustration Supervisor[edit]

 • Yusuke Nakano

Logo Design[edit]

 • Kunihiro Hasuoka
 • Hirokazu Matsui

Artwork[edit]

 • Yasuko Sugiyama
 • Sachiko Nakamichi
 • Shingo Hosokawa
 • Tomoya Abe

Manual Editing[edit]

 • Keisuke Kadota

Voice[edit]

North American Localization Management[edit]

NOA Localization[edit]

 • Hélène Bisson-Pelland
 • Galia Rodriguez Hornedo
 • Chris Pranger
 • Thaddée Wiseur
 • Erika Webright

European Localisation Management[edit]

 • Michael O'Connor
 • Silvio Schmelz

NOE Localisation[edit]

 • Andrea Jaehn
 • Kevin Murray
 • Alexander Gordon
 • Alicia Vega Lamela
 • Arne Glinka
 • Bruno Gramigna
 • Cristina Solà Picas
 • Giaime Carbonara
 • Greg T. Sadownik
 • Marc Ambler
 • Marijke Pustjens
 • Natacha Faubert
 • Sabrina Jouillat
 • Sven Pötzl

Technical Support[edit]

 • Takehiro Oyama
 • Yasuhiro Tokunaga
 • Yuta Arai
 • Shuhei Furukawa
 • SPD Technology Group

Testing and Quality Assurance[edit]

Special Thanks[edit]

 • Kenichiro Ashida
 • Kimiharu Hyodo
 • Yoichi Yamamoto

Product Management[edit]

 • Toyokazu Nonaka
 • Keisuke Terasaki

Associate Producers[edit]

 • Emi Watanabe
 • Nobuo Matsumiya

Producer[edit]

General Producer[edit]

 • Shinya Takahashi

Executive Producer[edit]

Nintendo and Good-Feel are the authors of this software for the purpose of copyright. All rights reserved.

Nintendo et Good-Feel Sony les auteurs de e logiciel au regard du droit d’auteur. Tours droits réservés.