List of Mario Golf: Advance Tour staff

From the Super Mario Wiki, the Mario encyclopedia
Jump to navigationJump to search

This is a list of the staff involved with the game Mario Golf: Advance Tour.

Subscript & Game Design[edit]

 • Hiroyuki Takahashi
 • Shugo Takahashi

Director[edit]

 • Yasuhiro Taguchi

Graphic Director[edit]

 • Fumihide Aoki

Sound Director[edit]

 • Masaaki Uno

Assistant Director[edit]

 • Yusuke Sugimoto

Game Design Staff[edit]

 • Yusuke Sugimoto
 • Ayumu Shindo
 • Shuji Shimizu
 • Kentaro Sakou
 • Norisumi Osawa
 • Masato Kawamura
 • Shigeo Matsuzawa

System Programming[edit]

 • Yasuhiro Taguchi
 • Haruki Kodera

Window Programming[edit]

 • Yutaka Yamamoto

Event Programming[edit]

 • Akiko Sato
 • Kaoru Shimada
 • Kazunori Mimori
 • Hiroyuki Watanabe

AI Programming[edit]

 • Kenji Numaya

Opening Programming[edit]

 • Toru Takamatsu

Character Design[edit]

Original 3-D Models[edit]

Character Animation[edit]

 • Fumihide Aoki
 • Junichi Ochiai
 • Hiroto Nakashima
 • Junko Nakamura
 • Kanako Horiguchi
 • Kaori Matsunaga
 • Akihito Kimura

Map Graphics[edit]

 • Masayuki Hashimoto
 • Ryo Inoguchi
 • Shinichiro Sugimoto

Windows & Lettering[edit]

 • Design & Graphics
 • Mitsumasa Muraishi
 • Natsuko Takeuchi
 • Ayumu Shindo

Music[edit]

 • Motoi Sakuraba

Sound Effects[edit]

 • Masaaki Uno
 • Takeshi Arai

Voice[edit]

Supervisor[edit]

Graphic Support[edit]

CG Illustration[edit]

 • Keisuke Kadota
 • Yusuke Nakano
 • Aya Oyama

Coordination[edit]

 • Masaaki Uno
 • Toshiharu Izuno
 • Shinya Sano
 • Atsushi Okada

North American Localization[edit]

Localization Management[edit]

NOA Product Testing[edit]

Special Thanks[edit]

 • Tatsumi Kimishima
 • Mike Fukuda

Produced By[edit]

 • Shinji Hatano
 • Hiroyuki Takahashi
 • Shugo Takahashi

Executive Producer[edit]