List of Mario Tennis (Game Boy Color) staff

From the Super Mario Wiki, the Mario encyclopedia
Jump to navigationJump to search

This is a list of the staff involved with the Game Boy Color game Mario Tennis. For a list of the staff who worked on the Nintendo 64 game of the same name, see here.

Subscript & Lead Game Designers[edit]

 • Hiroyuki Takahashi
 • Shugo Takahashi

Director[edit]

 • Shugo Takahashi

Programming Director[edit]

 • Kenji Numaya

Sound Director[edit]

 • Masaaki Uno

Assistant Producer[edit]

 • Yusuke Sugimoto

Assistant DIrector[edit]

 • Ayumu Shindo

Game Design Staff[edit]

 • Yusuke Sugimoto
 • Ayumu Shindo
 • Kentaro Sakoh
 • Shuji Shimizu

Programming Staff[edit]

 • Yutaka Yamamoto
 • Takeshi Nohara
 • Akiko Sato
 • Kaoru Shimad
 • Norio Shimizu
 • Yasushi Kazawa
 • Hiroyuki Ichikawa
 • Yasuhiro Taguchi

Original Characters[edit]

Graphics[edit]

 • Mitsuru Fukumoto
 • Masashi Mikami
 • Akihito Kimura
 • Kaori Matsunaga
 • Hidetoshi Sakamoto
 • Masayuki Hashimoto

Original Music Composer[edit]

Music Compositon & Arrangement[edit]

 • Motoi Sakuraba

Sound Effects & Sound Operator[edit]

 • Hiroyuki Hamada

Supervisor[edit]

 • Shigeru Miyamoto
 • Takashi Tezuka
 • Koji Kondo
 • Haruki Kodera
 • Toru Takamatsu

Graphic Support[edit]

 • Yoichi Kotabe
 • Masanori Sato

Artwork Staff[edit]

 • Ryuji Hagino
 • Yoshitaka Nishikawa
 • Motoki Fujita
 • Aya Takano

Coordinator[edit]

 • Masaaki Uno
 • Toshiharu Izuno

English Translation[edit]

 • Bill Trinen
 • Tim O'Leary

Localization[edit]

 • Michelle Powers

Localization Management[edit]

Special Thanks to[edit]

 • Super Mario Club staff
 • NOA Product Testing
 • Minoru Arakawa
 • Manabu "Mike" Fukada
 • Kazuhiro Matsumoto
 • Atsushi Okada
 • Kenichi Nishida

Produced By[edit]

 • Shinji Hatano
 • Hirotuki Takahashi
 • Shugo Takahashi

Executive Producer[edit]

 • Hiroshi Yamauchi

CAMELOT Co., Ltd.

NINTENDO Co., Ltd.