List of Mario Party 8 staff

From the Super Mario Wiki, the Mario encyclopedia
Jump to navigationJump to search

This is a list of the staff involved with the game Mario Party 8.

Game Director[edit]

 • Shuichiro Nishiya

Planning Director[edit]

 • Tatsumitsu Watanabe

Planning[edit]

 • Yukiko Nakata
 • Tetsuya Kodama
 • Takeru Sugimoto
 • Shinichi Hosokawa
 • Atsushi Nakao
 • Shigeru Okita
 • Noriyuki Saeki
 • Satoru Imamura
 • Yoshikazu Takahashi
 • Hiroshi Kurimoto
 • Shigeyasu Ohashi

Program Director[edit]

 • Hideki Sahashi

Program[edit]

 • Hiroshi Ishimaru
 • Masayuki Shinohara
 • Takuya Hiraizumi
 • Shinji Shibasaki
 • Yukio Ohde
 • Koji Yagi
 • Yasuaki Naruse
 • Kazutoshi Uehara
 • Ryuji Hayasaka
 • Akira Matsumoto
 • Kenji Ohira
 • Norifumi Hira
 • Yasuhiro Iida
 • Yasutaka Ikeda
 • Takashi Iwanaga
 • Akihiro Terada
 • Takahiro Matsumoto
 • Satoshi Sakaguchi
 • Haruhiko Tanuma
 • Shoji Hiasa
 • Hidetaka Yajima
 • Takashi Noshiro
 • Kenichiro Obara
 • Takeshi Ohta

Design Director[edit]

 • Saori Tsutsui

Graphic Design[edit]

 • Moto Yamaguchi
 • Kayo Fujimoto
 • Takuya Aoyama
 • Hitoshi Takiyama
 • Hiroshi Hayashi
 • Nodoka Moriya
 • Chiho Kogawa
 • Hiroshi Baba
 • Haeyoung Park
 • Kazuhisa Okamoto
 • Saeko Matsuura
 • Satomi Kikuchi
 • Yuko Segawa
 • Shunsaku Yamamoto
 • Hidemitsu Hashimoto
 • Kazuyoshi Takehara
 • Masami Kodaira
 • Takahiro Karino
 • Tsukasa Tanaka
 • Keisuke Izaki
 • Kanako Uto
 • Akira Mizoguchi
 • Yuya Rokuyama
 • Yurie Ohkubo
 • Makoto Eguchi
 • Hideki Morinaga
 • Yoshinori Ikeshita
 • Yasuhiro Ando
 • Mikio Kita
 • Chiharu Yoshizaki
 • Hiroshi Okajima
 • Takahiro Asano
 • Masayuki Tsuboi
 • Takahito Tatezawa
 • Kilyoung Lee
 • Akira Narita

Original Character Design[edit]

 • Shigeru Miyamoto
 • Hiroji Kiyotake

Original 3D Model[edit]

 • Nintendo Staff

Sound Director[edit]

 • Shohei Bando

Music[edit]

 • Yoshihiro Tsukahara

Music Support[edit]

 • Ichiro Shimakura

Sound Effect[edit]

 • Shinya Watabe
 • Takashi Watanabe
 • Koji Mizuguchi
 • Keisuke Fukuhira

Sound Program[edit]

 • Keita Hoshi

Sound Support[edit]

 • Koji Kondo

Character Voices[edit]

Graphic Supervisors[edit]

 • Yo Ohnishi
 • Kanae Kobata
 • Tsuyoshi Watanabe

CG Illustration[edit]

CG Illustration Supervisors[edit]

 • Wataru Yamaguchi
 • Yusuke Nakano

Artwork[edit]

 • Keisuke Okubo
 • Yuka Kotaki

Manual Editing[edit]

 • Haruki Mitani

North American Localization[edit]

 • Julian Chunovic
 • Steven Grimm
 • Ann Lin
 • Scot Ritchey

Localization Management[edit]

NOA Product Testing[edit]

 • Shuji Hashimoto
 • Robert Crombie
 • Kyle Hudson
 • Eric Bush
 • Sean Egan
 • Jim Holdeman
 • Mika Kurosawa
 • Tomoko Mikami
 • Teresa Lillygren
 • Robert Jahn
 • Jason Mahaffa
 • Michael Chipman
 • Roger Harrison
 • Kathy Huguenard

Special Thanks[edit]

 • Tatsumi Kimishima
 • Mike Fukuda
 • Toshiharu Izuno
 • Masahiro Takeguchi
 • Shota Takahashi
 • Osamu Tsujikawa
 • Mitsuo Hasunuma
 • All Nintendo
 • All Hudson
 • Super Mario Club staff

Coordination[edit]

 • Nagako Ikuta
 • Emi Watanabe

Senior Director[edit]

 • Kenji Kikuchi

Supervisors[edit]

 • Shigeru Miyamoto
 • Takashi Tezuka

Associate Producer[edit]

 • Miyuki Hirose

Producers[edit]

Senior Producer[edit]

 • Shinji Hatano

Executive Producers[edit]