List of Wario's Woods staff

From the Super Mario Wiki, the Mario encyclopedia
Jump to navigationJump to search

This is a list of the staff involved with the game Wario's Woods.

NES version[edit]

Executive Producer[edit]

Producer[edit]

Director[edit]

 • Kenji Miki

Designer[edit]

 • Soichiro Tomita
 • Masahiro Iimura
 • Naotaka Ohnishi

Chief Programmer[edit]

 • Hiroyuki Yukami

Programmer[edit]

 • Hironobu Suzuki
 • Makoto Katayama

Sound Composer[edit]

 • Shinobu Amayake
 • Soyo Oka

Special Thanks[edit]

 • Satoshi Machida
 • Toshiyuki Nakamura
 • Makoto Nakayama
 • Yumi Nagai
 • Kenji Yamada
 • Kousei Kazeto
 • Masaki Fujita
 • Manabu Yasumoto
 • Noboru Matsumoto
 • Takashi Miyahara
 • Keni Kusuda
 • Akinori Masushige
 • Tetsuichi Hiyama
 • Katsuhito Nakajima
 • Takanobu Terada
 • Yasuhiro Togai
 • Katsuhiro Okeya
 • Nobuo Komachi
 • Tetsuya Aoki
 • Kazuyuki Yamada
 • Hirofumi Ueno
 • Mitsuyoshi Yamamoto
 • Hiroshi Miyahara
 • Tatsuji Soejima
 • Yoshitaka Nakajima
 • Hirofumi Towa
 • Ryuzo Kitagawa
 • Hiroyuki Kohno
 • Kenichi Morimura
 • Kazuhide Ohgoe
 • Norikazu Hashimoto
 • Sadahiro Moriwaki
 • Motoaki Oyama
 • Takako Nishitani
 • Madoka Komura
 • Keiko Obata
 • Akimitsu Takahara
 • Toshiaki Sengoku
 • Yoshiyuki Ninomiya
 • Natsumi Ohtsuka
 • Takeshi Morya
 • Atsushi Miyake
 • Tomoko Ueda
 • Hajime Nakamura

SNES Version[edit]

Producer[edit]

 • Kenji Miki

Director[edit]

 • Kenji Miki

Chief Programmer[edit]

 • Hiroyuki Yukami

Programmer[edit]

 • Hironobu Suzuki
 • Makoto Katayama

Designer[edit]

 • Naotaka Ohnishi
 • Ryota Kawade

Sound Composer[edit]

 • Hiroaki Suga
 • Tadashi Ikegami

Special Thanks To[edit]

 • Hiro Yamada
 • Marcus Lindblom
 • Keiko Tamura
 • Michael Kelbaugh
 • Robin Krouse
 • Tohru Hashimoto
 • Kenji Saiki
 • Toshiharu Izuno
 • Noboru Matsumoto
 • Katsuhito Nakajime
 • Yasuhiro Togai
 • Hirofumi Towa
 • Kazuhide Ohgoe
 • Norikazu Hashimoto
 • Madoka Komura
 • Natsumi Ohtsuka
 • Atsushi Miyake
 • Youji Kawashima
 • Mayumi Tada
 • Kimiko Tsuchida
 • Yumi Nagai
 • Kenji Yamada
 • Mitsuru Matsumoto
 • Shinya Yamamoto
 • Toshihiro Nishii
 • Manabu Shimada
 • Maki Sengoku
 • Kousei Kazetou