List of Wario Land: Super Mario Land 3 staff

From the Super Mario Wiki, the Mario encyclopedia
Jump to navigationJump to search

This is a list of the staff involved with the game Wario Land: Super Mario Land 3.

Director[edit]

Programmer[edit]

 • Yamanaka Masaru
 • Ozawa Yuguru
 • Hirano Isao
 • Katsuki Yoshinori

Graphic Designer[edit]

 • Kiyotake Hiroji
 • Hosokawa Takehiko
 • Sugino Kenichi

Music Composer[edit]

Package Designer[edit]

 • Nomura Fujiko
 • Nakano Yusuke

Special Thanks To[edit]

 • Izushi Takehiro
 • Yamamoto Masao
 • Harada Takahiro
 • Ozaki Nobuhiro
 • Dan Owsen
 • Dayv Brooks
 • Tamura Keiko
 • Mary Cocoma
 • Hiro Yamada
 • David Patton
 • Graham Archer
 • Shibata Satoru

Testing Player[edit]

 • Okada Masaru
 • Kanoh Makoto
 • Sakashita Masafumi
 • Fukui Kohta
 • Terasaki Keisuke
 • Mashimo Masahiko
 • Yamagami Hitoshi
 • Totaka Kazumi
 • Yamane Tomoyoshi
 • Hori Yuji
 • Imoto Takashi
 • Kaneshige Tsutomu
 • Kawano Masahiro
 • Nagareda Takeshi
 • Matsumura Satoshi
 • Yamamoto Yukihiro
 • Yamauchi Makoto
 • Nogami Satoshi
 • Takeuchi Eiko
 • Maruno Atsushi

Producer[edit]

Presented By Nintendo